Saturday, October 24, 2020
Home > Special News > ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣਗੇ

ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂ ਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਕੁੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵ ਫ਼ਾਦਾ ਰ ਜਾਨ ਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਇਨਸਾਨ ਭਲਾ ਆ ਪਣੀ ਇਨ ਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ ਨਮਕ ਹ ਰਾ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਅਹਿ ਸਾਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱ ਤੀ ਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ , ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੰ ਝੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ । ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜ ਕ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤੀ ਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿ ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਾ ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੁੱ ਤੀ ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਜ ਬਾਤ ਅਤੇ ਅਹਿ ਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਕੁੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿਚ ਵ ਫਾ ਦਾ ਰੀ ਨਿ ਭਾ ਉਂ ਦੇ ਹੈ ਭਲਾ ਨ ਫ ਰ ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ । ਕੁੱ ਤੀ ਆਂ ਨੂੰ ਭਗ ਵਾ ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭ ਨ ਕ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ । ਕੁੱਝ ਅਜਿ ਹੀ ਇੱਕ ਅ ਜੀ ਬ ਘ ਟ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਏ ਹਾਂ ।

ਟਵੀਟਰ (@ Ea ston Dufur) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁੱ ਤੀ ਆਂ ਸਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਦੀ ਕ ਹਾ ਣੀ ਸਭ ਵਿਚ ਵੰ ਡਿ ਆ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਤੀ ਆਂ ਦੀ ਕ ਹਾ ਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱ ਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰ ਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾ ਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਟ ਵੀ ਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ,ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਥਾ ਲੀ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਉਸ ਤਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੈਪਸ਼ ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੁੱਤੇ ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱ ਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । , ਚਲੋ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵ ਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੁੱ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਅੱਧਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਟਵੀਟ ਦੇ ਅ ਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਲੇ ਹੋ ਏ ਸਨ । ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਸਟਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੁਕੀ । ਉਸ ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਭੋ ਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਸੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਅਕ ਸ ਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੁਕੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਥਾਲ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਸਟਿਛ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਕੁਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਿਚ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖ ਤ ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਸ ਟਿ ਛ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਹੁਣ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਕੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅੱ ਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱ ਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੱ ਸਾ ਵੰਡ ਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁੱ ਤੀ ਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿ ਸਾ ਲ ਪੈ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾ ਥੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਦੁ ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਰ ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱ ਸਾ ਵੰ ਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੇ ਖੁ ਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਟ ਵੀਟ ਰ ਯੂ ਜ ਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਅ ਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾ ਫੀ ਤਸ ਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇ ਅ ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *