Thursday, November 26, 2020
Home > Special News > ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ 1 ਚੀਜ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ !

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ 1 ਚੀਜ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ !

ਦੋਸਤੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇੇਕਰ ਵ ਧੀ ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਵੇ ਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਮਤ ਚਮਕ ਪਵੇਗੀ।  

ਦੋਸਤੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਘਮੰਡੀ ਜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀਨ ਔ ਰ ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ  

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ, ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾ ਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ।ਕਦੇ ਵੀ ਸ ਵੇ ਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅ ਸ਼ਾਂ ਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਪਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *